Oproep Kunstopdracht Nieuwe Groenmarkt

De deadline voor inzenden voor deze opdracht is verstreken, aanmeldingen worden niet meer in behandeling genomen. 

Het gemeentebestuur van Haarlem schrijft een opdracht uit voor een nieuw ruimtelijk kunstwerk op de Nieuwe Groenmarkt in het oude centrum van de stad. Het kunstwerk maakt integraal deel uit van de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt. De kunstopdracht bestaat uit het ontwerpen en realiseren van een concrete kunsttoepassing binnen deze nieuw in te richten stedelijke omgeving. Belangrijk onderdeel van de kunstopdracht vormt een actieve bijdrage in de planvorming van het nieuw te ontwikkelen ruimtelijk ontwerp evenals aan het participatieproces van belanghebbenden, zoals omwonenden en gebruikers van het plein.

De kunstopdracht is opgedeeld in twee fases. De eerste fase bestaat uit de voorbereiding inclusief participatieproces tot en met het definitief ontwerp; de tweede fase is de daadwerkelijke productiefase. Het participatietraject start begin oktober, de voorbereidingsfase moet zijn afgerond in maart 2018.

Het totale kunstbudget voor deze opdracht bedraagt € 72.000 euro, waarvan € 43.200 euro voor de productiekosten. Kunstenaars die worden gevraagd een eerste visie document te ontwerpen, ontvangen hiervoor € 2.400 per ontwerp. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

De Adviescommissie Kunst en Openbare Ruimte (AKOR) van 37PK, Platform voor Kunsten in Haarlem begeleidt de opdracht inhoudelijk en organisatorisch.

Opdracht en randvoorwaarden

Herinrichting Nieuwe Groenmarkt

De herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt wordt aangegrepen om aansluiting te zoeken bij de rest van de autoluwe binnenstad. In het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Binnenstad is deze locatie aangeduid als een bijzondere plek, waar vanwege het historische belang hogere eisen aan de authenticiteit en attractiviteit gesteld mogen worden. Het kunstwerk zal het plein extra kwaliteit geven. Herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt biedt ook economische kansen. Er kan een aantrekkelijk verblijfsklimaat ontstaan, met mogelijkheden voor de vestiging van winkels, horeca en/of terrassen. Een nieuwe route door het kernwinkelgebied is denkbaar, waaronder versterking van de verbinding van Kruisstraat via Zijlstraat en Nassaulaan / Gedempte Oude Gracht naar het Raaksgebied. In 2015 is de Nieuwe Groenmarkt samen met de Zijlstraat aangewezen als definitieve uitwijklocatie voor de zaterdagmarkt. De voorzieningen voor deze uitwijklocatie kunnen worden gemoderniseerd. Verder biedt de Nieuwe Groenmarkt mogelijkheden voor (kleinschalige) evenementen. Een herinrichting kan een impuls betekenen voor vastgoedeigenaren om de bebouwde omgeving te revitaliseren. Door de aantrekkende vastgoedmarkt en de toenemende druk op de binnenstad blijkt de omgeving van de Nieuwe Groenmarkt aantrekkelijk voor diverse nieuwe (horeca-)initiatieven en (winkel-)formules.

Algemene criteria

Het betreft een integrale opdracht, het kunstwerk komt tot stand in samenspraak met en als onderdeel van een uitgebreid participatie- en ontwerptraject.

Het kunstwerk vormt een logisch onderdeel van de nieuw te ontwikkelen omgeving.

Aandacht voor duurzaamheid in de uitvoering is gewenst. Het werk is geschikt voor de openbare buitenruimte, vandalismebestendig en bestand tegen weersinvloeden. Er wordt gestreefd naar een laag onderhoudsniveau.

Aanvullende criteria

De kunstenaar draagt actief bij aan het ontwerp van de herinrichting van de omgeving waarvan het kunstwerk onderdeel zal uitmaken. Participatie in ontwerpateliers, nauwe samenwerking met de ruimtelijk stedelijk ontwerper en belanghebbenden zijn onderdeel van de opdracht. De kunstenaar betrekt belanghebbenden zoals omwonenden en gebruikers bij het kunstontwerp. De verschillende elementen (horeca, zaterdagmarkt, terrassen) zijn onderdeel van het totaalontwerp van het plein waarmee de kunstenaar rekening houdt. Naast aantoonbaar artistieke kwaliteit wordt derhalve van de kunstenaar verwacht dat hij/zij inzicht heeft in ruimtelijke planontwikkeling en procesbegeleiding. Aantoonbare ervaring in een soortgelijk project strekt tot aanbeveling.

Budget en planning

Het beschikbare budget voor de kunstopdracht is € 72.000,- excl. BTW. Dit is inclusief visiedocumenten, honoraria, participatietraject, uitvoering en productie van het kunstwerk (inclusief materiaalkosten, verzekering, transportkosten; exclusief plaatsingskosten en onderhoudsbudget van 5 jaar). Na plaatsing en oplevering zal het kunstwerk eigendom worden van de Gemeente Haarlem.

Er wordt gewerkt met een strakke planning. De eerste selectieronde vindt plaats meteen na de inzendingsdatum, de visiedocumenten worden gepresenteerd eind september en de definitieve keuze wordt kort daarna bekend gemaakt. Het participatietraject start begin oktober en leidt tot een voorlopig ontwerp aan het eind van het jaar. Uiterlijk maart 2018 zal het definitief ontwerp zijn uitgewerkt. De productiefase start na vaststelling van het definitief ontwerp.

 

Procedure

De selectieprocedure en begeleiding van de totstandkoming van het kunstwerk wordt gedaan door 37PK, Platform voor Kunsten, in opdracht van de Gemeente Haarlem, afdeling Cultuur.

In Nederland gevestigde professionele kunstenaars kunnen hun interesse voor deze opdracht kenbaar maken middels een motivatiebrief, CV en documentatie. Er wordt geselecteerd op basis van het ingezonden materiaal. Artistieke kwaliteit, technische vaardigheid, motivatie en ervaring met kunst in de openbare ruimte, en meer specifiek integrale ruimtelijke projecten, zijn criteria die gewogen worden bij de selectie.

De selectie wordt gedaan door de Adviescommissie Kunst en Openbare Ruimte van 37PK (AKOR), aangevuld met een technisch adviseur van de gemeentelijke afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer. Uit de inzendingen worden drie kunstenaars geselecteerd voor het vervaardigen van een visiedocument. Voor deze opdracht tot visiedocument geldt een vergoeding van € 2.400,- excl. btw en inclusief onkosten. Aan de hand van de visiedocumenten wordt door de commissie een zorgvuldige selectie gemaakt welke kunstenaar het voorstel verder mag uitwerken tot een voorlopig en vervolgens definitief ontwerp.

 

Aanleverspecificaties inzendingen

De inzendingen kunnen uitsluitend per post worden aangeleverd. Er is geen mogelijkheid tot het terugsturen van documentatie, dus de kunstenaars wordt vriendelijk verzocht zich aan onderstaande specificaties te houden (dus geen cd’s of boekjes aanleveren):

  • Een motivatie van max. 1 A4tje waarbij ook de contactgegevens (adres, email en telefoonnummer) duidelijk vermeld staan.
  • Een Curriculum Vitae van max. 2 A4tjes.
  • Een documentatielijst van max. 3 A4tjes met afbeeldingen van eerder gerealiseerde werken, waarbij per werk de titel, jaartal, afmetingen, materiaal en een eventuele korte toelichting vermeld staan

Iedere pagina dient voorzien te zijn van een paginanummer en de naam van de kunstenaar.

Na afloop van de selectieprocedure eind augustus worden de kunstenaars per email ingelicht over de uitslag. Zoals vermeld kan de ingezonden documentatie niet worden geretourneerd.

De uiterste datum waarop de documentatie moet zijn aangeleverd is maandag 21 augustus. Inzendingen die na deze datum worden ontvangen kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

 

Aanmelding

Een kunstenaar kan zijn/haar motivatie, cv en documentatie volgens bovenstaande specificaties per post, met uiterste ontvangstdatum 21 augustus,  versturen aan:

37PK, Platform voor Kunsten

Adviescommissie Kunst en Openbare Ruimte AKOR

T.n.v. Mw. L. Visee
Groot Heiligland 37

2011 EP Haarlem

 

Meer informatie over de kunstopdracht is in te winnen via de secretaris en coördinator van de kunstopdracht Liesbeth Visee, op adviescommissieAKOR@37pk.nl of via de directeur van 37PK, Tamara Sterman, tsterman@37pk.nl. Het bureau van 37PK, Platform voor Kunsten is bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur, via info@37pk.nl en 023-5518432.

 

Download PDF